Forretningsbetingelser

Nedennævnte forretningsbetingelser er fastsat i overensstemmelse med de af Advokatrådet fastsatte advokat etiske regler pr. den 4. marts 2010.


Oplysningspligt:

I forbindelse med at kontoret påtager sig en sag fremsender kontoret til klienten et anerkendelsesbrev hvori, der bl.a. oplyses om de vigtigste elementer i den påregnede juridiske bistand og hvis vederlagets størrelse er fastsat på forhånd, om størrelsen af vederlaget.
Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne vederlagets størrelse oplyses om den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet, eller der gives et begrundet overslag.
Desuden oplyses om de forventende udlæg, herunder afgifter til det offentlige.


Fakturering:

Vi fakturerer for vor bistand, når sagen er afsluttet. Strækker sagen sig over længere tid, fakturerer vi typisk kvartalsvis for den bistand, vi har ydet i det forløbne kvartal.


Forudbetaling:

Vores evt. udlæg til eksempelvis tinglysnings-, registrerings- og retsafgifter, syns- og skønomkostninger mv. kræves som hovedregel forudbetalt. Desuden kræver vi undertiden forudbetaling af a`conto honorar i sager, hvor der ikke i forvejen eksisterer eller har eksisteret en klienrelation.


Betalingsbetingelse:

Netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overrensstemmelse med renteloves bestemmelse.


Klientmidler:

Alle klientmidler, der indbetales til advokatfirmaet Steen Hermann Thomsen, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.


Ansvar:

Advokatfirmaet Steen Hermann Thomsen er ansvarlig overfor vor klienter for den ydede rådgivning efter dansk rets almindelige regler. Vi er ikke ansvarlige for indrekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, mv.

Denne side benytter cookies. Nogle cookies er nødvendige i forbindelse med sidens funktionalitet. Du kan slette og blokere cookies fra denne side, men dele af siden vil herefter ikke fungere.