Information

 

Advokatfirmaet Steen Hermann Thomsen er etableret på Kocksvej 7, 3600 Frederikssund.

 

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 47 38 06 66 samt på e-mailadressen mail@adv-thomsen.dk

 

Vi er organiseret som et personligt drevet firma med cvr.nr. 14914439

 

Advokatfirmaet har klientbankkonti i Jyske Bank, Frederikssund.

 

I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. ​

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Advokat Steen Hermann Thomsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokat Steen Hermann Thomsen er desuden medlem af Danske Advokater og Danske Boligadvokater.

 

Advokat Steen Hermann Thomsen er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling Forsikring.

 

Advokat Steen Hermann Thomsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Advokat Steen Hermann Thomsen er omfattet af Advokatsamfundet tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundet hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Steen Hermann Thomsen og/eller utilfredshed med Advokat Steen Hermann Thomsen adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

 

Persondatapolitik


Vi anvender denne type data om klienten

Vi anvender de persondata, som klienten giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave. Det inkluderer også de data, som fremgår af Klientens skattemappe, i det omfang klienten giver os adgang til den. Det drejer sig om oplysninger om klientens økonomiske, personlige, skattemæssige og forretningsmæssige forhold.


Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Det gælder i udgangspunktet Personbogen, Tinglysningsbogen, Erhvervsstyrelsen, CVR-registret, SKAT og Ejerregisteret. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven og hvidvaskloven (se nærmere nedenfor i sidste afsnit).


Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt klientforhold. Klientdata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.


Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med klienten. Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at klientens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik. Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med klienten i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra klienten efter at have informeret denne om, hvad klientens data vil blive brugt til. Klienten kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller Klienten på anden vis har samtykket til det. Vi indhenter dog ikke klientens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.


Klienten har ret til at få adgang til sine persondata

Klienten har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Klienten kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om klienten. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Klienten kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til Advokat Steen Hermann Thomsen.


Klienten har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis klienten mener, at de persondata, vi behandler om klienten, er unøjagtige eller urigtige, kan klienten naturligvis henvende sig til os og få dem rettet. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis klienten trækker sit samtykke tilbage. Hvis klienten mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan klienten bede om at få dem slettet. Klienten kan også kontakte os, hvis klienten mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Klienten har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Klienten har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Klienten kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis Klientens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter Klientens data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.


Generelt om klientens brug af sine rettigheder

Hvis klienten ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver klienten svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.


Ret til at klage til Datatilsynet

Klienten har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis klienten mener, at Advokat Steen Hermann Thomsens behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.


Indsamling af oplysninger i henhold til hvidvaskloven

• Vi er forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven og i den forbindelse:

 
• Indhentes identitets- og kontrol oplysninger samt kopi af foreviste legitimations-dokumenter ved etablering af klientforholdet.

• Indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.


• I tilfælde af mistanke om, at klienten begår hvidvask eller terrorfinansiering, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.


• Oplyses om, at de indhentede oplysninger om klienten alene vil blive brugt til at opfylde revisors forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til f.eks. markedsførings-formål.


• Gøres opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at klienten antages, er involveret hvidvask eller terrorfinansiering.


• Gøres opmærksom på, at klienten har ret til indsigt i de registrerede oplysninger.


• Gøres opmærksom på, at oplysningerne opbevares i mindst 5 år og normalt vil blive slettet 5 år efter sidste engagement med klienten.


• Gøres opmærksom på, at klienten har ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger, som er registreret.

Denne side benytter cookies. Nogle cookies er nødvendige i forbindelse med sidens funktionalitet. Du kan slette og blokere cookies fra denne side, men dele af siden vil herefter ikke fungere.